Рассмотрев дело № 6-2777цс16, Суд разъяснил, что по смыслу статей 18, 20 Закона «Об аренде земли» (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений — январь 2011 года) заключенный договор аренды земли подлежит государственной регистрации, договор аренды земли вступает в силу после его государственной регистрации. Срок действия договора аренды земли начинается после вступления его в силу, а не с момента его заключения. Вступление договора в силу является моментом во времени, когда начинают действовать права и обязанности по договору, то есть когда договор (как основание возникновения правоотношений и письменная форма, в которой зафиксированы условия договора) становится правоотношениями, на возникновение которых было направлено волеизъявление сторон.

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ,
яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 18 січня 2017 року у справі N 6-2777цс16

Відповідно до частини другої статті 792 ЦК України відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом.

Спеціальним законом, яким регулюються відносини, пов’язані з орендою землі, є Закон України «Про оренду землі».

За змістом статей 18, 20 цього Закону (у редакції, яка була чинною на момент виникнення спірних правовідносин) укладений договір оренди землі підлягає державній реєстрації, договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації.

Отже, строк дії спірного договору оренди землі починається після набрання ним чинності, а не з моменту його укладення.

Набрання договором чинності є моментом у часі, коли починають діяти права та обов’язки по договору, тобто коли договір (як підстава виникнення правовідносин та письмова форма, в якій зафіксовані умови договору) стає правовідносинами, на виникнення яких було спрямоване волевиявлення сторін.

З урахуванням зазначених норм матеріального права строк дії спірного договору не закінчився, він є чинним, тому відсутні підстави для задоволення позовних вимог про витребування землі.